środa, 14 października 2015

Nagroda MISTRZ dla Jarosława Marka Rymkiewicza

I nagle mu się cud odsłania: piękno samo w sobie, ono samo w swojej istocie. Otwiera się przed nim to, do czego szły wszystkie jego trudy poprzednie; on ogląda piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie, […] piękno samo w sobie niezmienne i wieczne, a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą w nim jakoś w ten sposób, że podczas gdy same powstają i giną, ono ani się pełniejszym nie staje, ani uboższym, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka. […] Co myślisz, czyby mógł jeszcze wtedy marne życie pędzić człowiek, który aż tam patrzy i to widzi, i z tym obcuje? Czy nie uważasz, że dopiero wtedy, gdy ogląda piękno samo i ma je czym oglądać, potrafi tworzyć nie tylko pozory dzielności, bo on nie z pozorami obcuje, ale dzielność rzeczywistą, bo on dotyka tego, co naprawdę jest rzeczywiste. A skoro płodzi dzielność rzeczywistą i rozwija, kochankiem bogów się staje, i jeśli komu wolno marzyć o nieśmiertelności, to jemu wolno.
Platon, Uczta, przeł. W. WitwickiMISTRZ


NAGRODA HONOROWA
ŚRODOWISKA 'TOPOI'Nagroda MISTRZ została powołana przez środowisko pisarzy, krytyków literackich i badaczy literatury skupionych wokół dwumiesięcznika literackiego „Topos” powołuje do życia Nagrodę MISTRZ. Będą nią honorowani twórcy najwyższej rangi, których dzieło w istotny wsposób wzbogaca polską kulturę, uświadamiając odbiorcom, że teraźniejszość połączona jest z przeszłością nierozerwalnymi więzami, a człowiek współczesny może zrozumieć siebie jedynie wtedy, gdy – w pokorze i prawdzie – kontaktuje się z tymi, którzy byli tu przed nim.
 
Przez wieki kultura była tą przestrzenią aktywności umysłu i ducha, w której najmocniej uwidaczniała się waga mistrzostwa. Fundament kultury stanowiła auctoritas, czyli szacunek i poważanie, jakim twórcza jednostka była otaczana przez społeczność. Autorytet artysty budowały zarówno jego dzieła, jak i postawa życiowa, osobista dzielność i niepodległość ducha. Twórca cieszący się autorytetem był słuchany przez zbiorowość, z której wyszedł i której służył.

Pragniemy, by Nagroda Honorowa środowiska 'Topoi' pomogła odbiorcom kultury dostrzec zjawiska i postacie pierwszoplanowe naszego życia umysłowego i duchowego, by akcentując związek między tym, co estetyczne, a tym, co etyczne – stała się jeszcze jednym drogowskazem orientującym twórczość artystyczną na wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno–Dobro–Prawda”.


Pierwszym laureatem Nagrody MISTRZ uhonorowany został Jarosław Marek Rymkiewicz.