wtorek, 15 kwietnia 2014

"Struna Orficka" - Konkurs poetycki im. Wojciecha Bąka


IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury w ramach 22. Festiwalu „Wszystko jest poezją”. Konkurs został objęty patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos” w Sopocie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

a) w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych;
b) warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym  w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy opatrzonych godłem w pięciu kopiach;
c) prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego, (rękopisy nie będą rozpatrywane);
d) dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. 
NAGRODY

a) Nagroda Główna – 2000 PLN. Nagroda Dyrektora Ostrowskiego Centrum  Kultury;
b) Nagroda  Specjalna – finansowa  Nagroda Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi;
b) o wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów;
c) jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród;
d) wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”;
e) ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 22. Festiwalu „Wszystko Jest Poezją” w Ostrowskim Centrum Kultury w październiku 2014 roku.

 
Data zakończenia: poniedziałek, 30, czerwiec 2014

Adres:Ostrowskie Centrum Kultury – Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63–400 Ostrów Wielkopolskiz dopiskiem: konkurs poetycki„Struna Orficka”.